Komenda Główna PSP   Napisz e-mail  
     

 

 
 

Strona główna

Kadra

Wyposażenie

Opis rejonu

Akty prawne

Wydarzenia

 

Akty prawne

Dz.U.91.81.351 ustawa z 1991.08.24 - Ochrona przeciwpożarowa.

Dz.U.92.92.460 rozp. 1992.11.03 - Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dz.U.99.7.64 rozp. 1999.01.15 - Określenie szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.

Dz.U.98.121.798 rozp. 1998.09.14 - Zakres, szczegółowe warunki i tryb włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.98.159.1050 rozp. 1998.12.08 - Wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych oraz dotyczących warunków fizycznych i psychicznych osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, a także w zakresie kwalifikacji zawodowych innych osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dz.U.93.10.48 rozp. 1993.01.19 - Szczegółowe zasady przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Dz.U.98.15.69 rozp. 1998.01.19 - Czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osoby uprawnione do ich przeprowadzania.

Dz.U.91.88.400 ustawa 1991.08.24 - Państwowa Straż Pożarna.

Dz.U.99.111.1311 rozp. 1999.12.29 - Szczegółowe zasady organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.U.99.38.375 rozp. 1999.04.08 - Określenie szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.97.152.1001 rozp. 1997.11.18 - Umundurowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.97.154.1014 rozp. 1997.11.25 - Rodzaje i wzory dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organy właściwe do ich wydawania oraz szczegółowe zasady dokonywania wpisów w tych dokumentach.

Dz.U.97.70.446 rozp. 1997.06.16 - Kwalifikacje zawodowe, jakie powinni posiadać strażacy Państwowej Straży Pożarnej na określonych stanowiskach służbowych, oraz etaty stopni służbowych dla poszczególnych stanowisk.

Dz.U.92.36.157 rozp. 1992.04.13 - Szczegółowe zasady odbywania przeszkolenia zawodowego przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.97.63.402 rozp. 1997.06.06 - Szczegółowe zasady okresowego opiniowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz tryb wnoszenia i rozpatrywania odwołań od opinii służbowych.

Dz.U.97.101.638 rozp. 1997.08.11 - Szczegółowe zasady, warunki i tryb przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U.97.99.617 rozp. 1997.08.05 - Przebieg służby kandydackiej oraz szczegółowe zasady i tryb opiniowania strażaków w służbie kandydackiej.

Dz.U.97.91.564 rozp. 1997.07.17 - Szczegółowe zasady i tryb nadawania stopni strażakom w służbie kandydackiej.

Dz.U.97.160.1097 rozp. 1997.12.04 - Wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania świadczeń otrzymywanych przez strażaków w służbie kandydackiej.

Dz.U.92.71.358 §1 rozp. 1992.09.15 - Określenie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni s ą do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Dz.U.87.6.34 §1 pkt10 rozp. 1987.02.20 - Nadanie funkcjonariuszom niektórych organów uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.96.60.281 §11 rozp. 1996.05.15 - Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielanie pracownikom zwolnień od pracy.